آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

بازی ورق کازینویی قصر یکی از بازی های جذاب است که سود خیلی خوبی میتواند به شما بدهد در ادامه با آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم سایت هاتم بت را دنبال نمایید.

 

معرفی بازی ورق قصر 

نحوه بازی قصر یک بازی سرگرم کننده و سریع برای 2 تا 5 بازیکن اسـت. در میان مسافران و کوله گردان ؛ بـه ویژه در سراسر اروپا ؛ مورد علاقه اسـت ودر نتیجه ؛ در تعداد زیادی از کشور های جهان شناخته شده و پخش میشود. با توجه بـه بازی هاي‌ بین المللی ؛ این بازی با انواع مختلفی از نام هاي‌ دیگر مانند Shed ؛ China Hand و Ten-Two Slide شناخته میشود.آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

بازی با استفاده از یک عرشه استاندارد 52 کارته انجام میشود. رتبه بندی کارت ها دراین عرشه بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین». 2 ؛ آس ؛ سلطان ؛ ملکه ؛ جک ؛ 10 ؛ 9 ؛ 8 ؛ 7 ؛ 6 ؛ 5 ؛ 4 ؛ 3. دو کارت دراین بازی کارت هاي‌ ویژه اي محسوب میشوند و بنابر این واقعاً می‌توان انها را بالا یا پایین درنظر گرفت.

 

از روش هاي‌ مختلفی میتوان برای تعیین موقعیت صندلی ها و نمایندگی اول استفاده کرد ؛ کـه ترسیم کارت هاي‌ بلند یک روش معمول اسـت. بازیکنی کـه بالاترین کارت را بگیرد نخستین انتخاب صندلی هاي‌ روی میز را میگیرد و نخستین فروشنده میشود. بازیکنی کـه بالاترین رتبه بعدی را میگیرد هر کدام از صندلی هاي‌ باقیمانده را می‌گیرد و بـه همین ترتیب تا زمانی کـه هر بازیکن روی میز بنشیند.

 

اموزش کامل بازی ورق قصر

نمونه طرح اولیه بازی برای بازی قصر با چهار شرکت کننده.هنگامی کـه نخستین فروشنده مشخص میشود ؛ بازیکن را بـه صورت مختلط بـه هم می‌زند و بـه بازیکن خود حق فوری برش ارائه می‌دهد. پس از قطع ؛ او سپس معامله را شروع می‌کند. کارت ها در جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز تقسیم می‌شوند. فروشنده ابتدا سه کارت رو بـه پایین پشت سر هم در مقابل هر بازیکن ؛ یکی یکی می داد.آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

بعد از این کـه هر بازیکن این سه کارت اول را داشت ؛ فروشنده سه کارت دیگر بـه هر بازیکن می داد و این کارت ها را رو بـه رو قرار می داد و مستقیماً در بالای ردیف اول سه کارته جلوی بازیکنان قرار میگرفت. فروشنده در پایان سه کارت روبه‌رو دیگر بـه هر بازیکن بـه عنوان دست شروع کننده خود می‌دهد. سپس باقیمانده بسته را رو بـه پایین در مرکز میز بـه عنوان شمع قرعه کشی قرار می‌دهد.

 

بازیکنان سپس سه کارت خودرا برای معاینه برمی دارند. پس از انجام اینکار ؛ بازیکنان ممکن اسـت بین کارت هایي کـه در دست دارند و کارت هاي‌ روبه‌رو کـه در مقابل آن ها قرار دارد ؛ کارت ها را مبادله کنند. انها ممکن اسـت هر یک از این کارت ها را مبادله کنند اما اگر مایل نیستند نیازی بـه تعویض ندارند. آن ها ممکن اسـت هرگز هیچ یک از کارت هاي‌ رو بـه پایین را کـه در ابتدا معامله شده اند ؛ مبادله کنند ؛ کـه تا بعد از بازی رو بـه پایین باقی می‌مانند.

 

انواع کارت ها در بازی ورف قصر

پس از اتمام اینکار ؛ بازی شروع میشود. نخستین بازیکنی کـه رو بـه بالا سه «در جهت عقربه هاي‌ ساعت از فروشنده» دارد نخستین دور را می‌گیرد. اگر هیچ بازیکنی سه تایی نشان ندهد ؛ نخستین بازیکنی کـه چهار کارت را بـه عنوان یکی از کارت هاي‌ رو بـه رو خود نشان می‌دهد نخستین نوبت را دارد. اگر هیچ بازیکنی چهار نفر رو بـه بالا نشان نمیدهد ؛ با پنج و بـه همین ترتیب ادامه مییابد تا کمترین کارت مشخص شود و ان بازیکن نخستین نوبت را بگیرد.

 

نخستین بازیکن می‌تواند هر کارت را از کارت هاي‌ دستی خود برای بازی انتخاب کند. اگر او دارای دو یا سه رتبه یکسان باشد ؛ ممکن اسـت همه ی این کارت ها را بازی کند. او کارت یا کارتهای خودرا برای شروع یک توده در مرکز میز بـه نام شمع برداشتن قرار می‌دهد. پس از انجام بازی خود ؛ یک یا چند کارت از شمع سهام می‌کشد تا دست خودرا بـه سه کارت پر کند. سپس بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت میکند.

هر بازیکن بـه نوبه خود ؛ سپس سعی می‌کند یک کارت یا کارت هایي را روی میز پخش کند کـه کارت برتر کنونی شمع را بکوبد. اگر بازیکنی چندین کارت داشته باشد ؛ همه ی با یک فرمت یکسان ؛ کـه کارت را ضرب کند ؛ ممکن اسـت همه ی آن ها را بازی کند. بعد از این کـه بازیکنی کارت «یا کارت» خودرا بازی میکند ؛ او از شمع سهام استفاده میکند تا دست خودرا بـه سه کارت پر کند.آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

«مگر این کـه قبلاً سه یا چند کارت در دست داشته باشد یا شمع دور ریخته شده دراین صورت او فقط نوبت خودرا تمام می‌کند». اگر بازیکنی در نوبت خود نتواند آخرین بازی رابا شمع پیکاپ بکوبد ؛ باید کل شمع وانت را بـه دست خود بگیرد کـه نوبت او نیز بـه اتمام می‌رسد. هنگامی کـه این اتفاق میوفتد ؛ بازیکن بعدی در جهت عقربه هاي‌ ساعت دوباره بازی را شروع میکند و هر کارت «یا کارت» دلخواه خودرا انتخاب می‌کند.

 

دراین مرحله از بازی ؛ بازیکنان فقط میتوانند با دست خود کارت بازی کنند. با این حال ؛ هنگامی کـه شمع قرعه کشی به پایان رسید و بازیکنی هیچ کارت دیگری در دست نداشت ؛ این بازیکن ممکن اسـت از سه کارت روبه‌رو خود شروع بـه بازی کارت کند. این کارتها بـه گونه اي بازی میشوند کـه انگار در دست بازیکن اسـت.

 

اگر بازیکن بـه دلیل ناتوانی در انجام بازی قانونی بـه نوبه خود وادار بـه برداشتن شمع شود ؛ باید کارت ها را بـه دست خود اضافه کند و باید دوباره فقط از دست خود بازی کند تا زمانی کـه دوباره کارت هاي‌ خودرا تمام کند. دست و سپس ممکن اسـت بازی رابا کارت هاي‌ رو بـه بالا از سر بگیرد.

 

بـه همین ترتیب ؛ هنگامی کـه بازیکنی هر سه کارت رو بـه بالا خودرا بازی کرد ؛ ممکن اسـت بازی با سه کارت آخر خودرا رو بـه پایین آغاز کند. با این حال ؛ این کارت ها به‌صورت کور بازی میشوند و ممکن اسـت بازیکن قبل از بازی بـه انها نگاه نکند. بنابر این ؛ بـه نوبه خود ؛ او بـه سادگی هر یک از کارت هاي‌ صورت خودرا پایین می آورد.

 

اخرین کارت در بازی ورق قصر

اگر کارت برابر یا بالاتر از آخرین کارتی باشد کـه روی شمع جمع شده اسـت ؛ او ان کارت را بـه شمع وانت اضافه میکند و نوبت بـه بازیکن بعدی منتقل می‌شود. با این حال ؛ اگر کارت کمتر از آخرین بازی باشد ؛ باید کارت رو بـه روی و بقیه شمع وانت را در دست بگیرد. سپس باید بازی خودرا با این دست از سر بگیرد تا زمانی کـه دست خودرا خالی کند ؛ دراین زمان او می‌تواند دوباره کارتهای باقیمانده خودرا در نوبت خود بازی کند.آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

اگر بازیکنی بـه نوبت خود بتواند بـه طور قانونی هر چهار ردیف خاص را در نوبت خود بازی کند. بـه این میگویند “بسته را بسوزان”. هنگامی کـه این اتفاق میوفتد ؛ تمام کارت هایي کـه در حال حاضر شمع جمع کننده را تشکیل می‌دهند کنار گذاشته می‌شوند و دور ریخته می‌شوند ؛ تا در دست فعلی دوباره استفاده نشوند. سپس همان بازیکن ممکن اسـت یک دسته جدید رابا کارتهای دلخواه خود شروع کند.

 

اگر بازیکنی در نوبت خود چهار نوع بازی را بـه اتمام برساند ؛ با پخش کارتهای کافی در دسته گرد آوری شده بـه گونه اي کـه در حال حاضر چهار کارت در بالای شمع با همان رتبه قرار دارد ؛ این نیز “بسته را می سوزاند”. کل شمع وانت برداشته می‌شود و بازیکنی کـه چهار نوع را تکمیل کرده اسـت ؛ یک بازی جدید رابا بازی دلخواه شروع میکند.

 

یک بازیکن ؛ بـه نوبه خود ؛ ممکن اسـت در هر زمان با یک ده بازی کند. این امر همچنین بر “سوختن بسته” تأثیر میگذارد و شمع جمع کننده فعلی را از بازی دست فعلی حذف میکند. بازیکنی کـه ده نفره را بازی کرده اسـت ممکن اسـت سپس یک بازی جدید بـه انتخاب خود شروع کند.

 

آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

اگر یک بازیکن ؛ پس از بازی یک یا چند کارت روی شمع پیک ؛ هنگام کشیدن ؛ کارت هایي با همان رتبه اي کـه با کارت بازی کرده اسـت بدست آورد ؛ می‌تواند فوراً این کارتها را بـه شمع وانت اضافه کند ؛ اگر بتواند بازی کند آن ها قبل از این کـه بازیکن بعدی هنوز بازی خودرا انجام دهد.

 

ممکن اسـت همیشه یک بازیکن توسط بازیکنی کـه نوبت خودرا دارد ؛ بـه توده وانت بازی کند. سپس شمع را بازنشانی می‌کند ؛ کـه بـه بازیکن بعدی اجازه میدهد بـه نوبه خود هر بازی را در بالای این دو انجام دهد.

 

هنگامی کـه یک بازیکن بـه طور کامل کارت هایش تمام میشود «از دست خود و کارت هایش روی میز» ؛ یکی از برندگان بازی محسوب میشود و از بازی کنار میرود. سپس بازی تا جایی ادامه می‌یابد کـه همه ی بازیکنان بـه جز یکی کاملاً از کارت باز میمانند و آخرین بازیکن بازنده اعلام میشود. بازنده طبق معمولً ملزم بـه بازی در نقش فروشنده در بازی بعدی اسـت.

 

قوانین بازی ورق قصر

یکی از رایجترین انواع مورد استفاده دراین بازی تغییر رفتار کارت هاي‌ رایانه اي اسـت کـه در حال حاضر استفاده میشود یا ویژگی هاي‌ خاصی بـه سایر کارت هاي‌ موجود در عرشه. محبوب ترین این تغییرات بـه شرح زیر اسـت:آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

هنگامی کـه از این قانون متغیر استفاده میشود ؛ یک ده تنها زمانی میتواند پخش شود کـه آخرین نمایشنامه نه یا کمتر باشد «ده تا قبل از ان شمع جمع کننده را پاک کرده بود». این ده هنوز قابلیت ویژه خودرا برای “سوزاندن عرشه” حفظ کرده و بـه بازیکنی کـه بـه طور قانونی ان را بازی می‌کند اجازه می‌دهد یک چرخش دیگر انجام دهد.

 

دراین نوع ؛ اگر بازیکنی بتواند چهار نوع شروع شده توسط هر بازیکن دیگری را تکمیل کند ؛ می‌تواند بلافاصله این کارت ها را «حتی خارج از نوبت» در شمع جمع کند تا چهار نوع را تکمیل کند. این بلافاصله “عرشه را می سوزاند” و بـه بازیکن اجازه میدهد کـه چهار نوع را تکمیل کند تا یک دسته دیگر را شروع کند. سپس نوبت با بازیکن بعدی بعد از بازیکنی کـه چهار نوع را تکمیل کرد ؛ از سر گرفته میشود.هفت شفاف در کاغذ بازی کاغذی

 

آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

هنگام بازی با این نوع ؛ ممکن اسـت یک یا چند هفت روی هر کارت دیگری روی شمع وانت بازی شود. تأثیر هفت دراین اسـت کـه این کارت در اصل شفاف اسـت و بازیکن بعدی باید یک کارت بازی کند تا با کارت برابر بلافاصله قبل از ان برابر شود یا ضرب شود. اگر این هفت نخستین کارت بازی روی یک توده جدید اسـت ؛ بازیکن بعدی میتواند هر کارت دلخواه خودرا بازی کند.

 

هنگامی کـه از این قانون نوع استفاده میشود ؛ Eights کارت Wait محسوب میشود. هنگامی کـه بازیکنی بـه طور قانونی با هشت بازی می‌کند تا آخرین کارت را بزند ؛ بازیکن بعدی بـه نوبه خود نوبت بعدی خودرا از دست میدهد.نحوه بازی قصر

 

این بازی طبق معمولً در جهت گردش عقربه هاي‌ ساعت انجام میشود. با این حال ؛ دراین نوع ؛ یک جک بازی کرده جهت فعلی بازی را معکوس میکند. مانند بیشتر کارت هاي‌ دیگر ؛ جک تنها زمانی قابل بازی اسـت کـه بالاتر یا برابر با آخرین کارتی باشد کـه روی شمع جمع شده اسـت.

 

آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

دراین نوع ؛ بـه Nines یک ویژگی ویژه داده می‌شود. وقتی یک بازیکن بـه طور قانونی یک نه «برای ضرب و شتم یا مساوی آخرین بازی» بازی می‌کند ؛ بازیکن بعدی باید نه نفر دیگر یا یک کارت با ارزش کمتر از 9 بازی کند. مگر این کـه بازیکن بعدی نیز نه را بازی کند ؛ کارت بعد از نه بازی شده باید بـه طور معمول ضرب یا مساوی شود.نحوه بازی قصرآموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

قصر را میتوان با استفاده از دو طبقه «دو عرشه استاندارد 52 کارت باهم مخلوط کرد» نیز بازی کرد. اینکار طبق معمولً برای اجازه بازی تا حداکثر 9 بازیکن انجام میشود ؛ اما گاهی اوقات بـه سادگی برای انجام یک بازی طولانی تر انجام میشود. همه ی قوانین این نسخه یکسان اسـت با این تفاوت کـه حداکثر 8 کارت از یک نوع را میتوان در نوبت بازیکنان بازی کرد.

 

هنگامی کـه چهار یا چند کارت با یک رتبه در نوبت بازیکنان پخش می‌شود ؛ این بـه بازیکن فعلی اجازه میدهد تا عرشه را بسوزاند «شمع بازی فعلی را بـه کناری دور بیندازید» و همان بازیکن نخستین بازی را برای شروع وانت جدید انجام می‌دهد توده.

 

معامله اولیه در شرط بندی

در عده اي از تغییرات ؛ معامله اولیه دست تا حدودی متفاوت انجام می‌شود. سه کارت اول یکسان با بازی استاندارد تقسیم میشود ؛ سه کارت رو بـه رو در مقابل هر بازیکن اسـت کـه تا بعد از بازی از انها استفاده نمی‌شود. با این حال ؛ تفاوت در کارت هاي‌ بعدی بـه دست آمده بوجود می‌آید. پس از تقسیم سه کارت اول رو بـه پایین ؛ فروشنده شش کارت دیگر رو بـه پایین توزیع میکند تا دست هر بازیکن شکل بگیرد.

 

بعد از دریافت دست آن ها ؛ بازیکن سه تا از این کارت ها را انتخاب می‌کند تا رو بـه بالا روی سه کارت رو بـه پایین قرار گیرد. سه کارت باقیمانده سپس بـه عنوان دست او استفاده می‌شود. پس از انجام معامله ؛ خود بازی همانند نسخه استاندارد بالا توضیح داده میشود.

 

بدون پایان کارت ویژه: دراین نوع بازی هیچ گاه بـه هیچ بازیکنی اجازه داده نمیشود ؛ بـه عنوان آخرین بازی خود در بازی ؛ با ده یا دو پایان دهد. بنابر این ؛ اگر یک یا دو نفر فقط بازیکنان قانونی بازی میکنند ؛ او باید بازی فعلی را در دست خود بگیرد. بـه همان روشی کـه آخرین ورق بازی بازیکنان ممکن اسـت هرگز آس نباشد.نحوه بازی قصر

 

در بازی هایي کـه دو تا چهار بازیکن دارند ؛ گاهی اوقات از دست هایي کـه دارای کارت هاي‌ بیشتری هستند استفاده می‌شود. دراین حالت ؛ هر بازیکن چهار کارت رو بـه پایین ؛ چهار کارت رو بـه بالا و یک دست چهار کارت دریافت می‌کند. در پایان نوبت خود ؛ یک بازیکن کارتهای کافی را از روی عرشه می‌کشد تا دست خودرا بـه چهار کارت پر کند «تا زمان اتمام موجودی».نحوه بازی قصر

 

بازی های اسپانیایی در شرط بندی

Skitgubbe اسپانیایی نسخه سوئدی کاخ اسـت. این بازی تفاوت قابل توجهی با بازی محبوب دارد کـه بـه سادگی Skitgubbe نامیده می‌شود. قوانین مربوط بـه Skitgubbe استاندارد را میتوانید دراین پیوند مشاهده کنید . همانگونه کـه در بالا توضیح داده شد ؛ بازی Skitgubbe اسپانیایی با تفاوت هاي‌ زیر انجام می‌شود:

 

تبادل کارت نحوه بازی قصر:
بعد از این کـه همه ی کارت ها توزیع شد و بازیکنان تبادل کارت خودرا بـه اتمام رساندند ؛ بازیکنان می‌توانند کارت هایي را از دست خود بـه کارت هاي‌ خود یا سایر بازیکنان روبه‌رو اضافه کنند. کارت اضافه شده مستقیماً در بالای کارت هم رتبه در چیدمان بازیکنان روی میز قرار می‌گیرد. هنگامی کـه بازی واقعی دست شروع می‌شود ؛ این گزینه دیگر ممکن اسـت انجام نشود. برای انجام اینکار ؛ کارت ها باید دقیقاً دارای فرمت یکسان باشند پس از انجام اینکار ؛ آن ها باید آن قدر کارت از سهام بکشند کـه دست خودرا بـه سه کارت برگردانند.

 

گزینه ترسیم
: در زبان اسپانیایی Skitgubbe ؛ بازیکنی کـه قادر بـه ضرب و شتم و یا مطابقت با ورق بالای شمع بازی نباشد ؛ می‌تواند “فرصت بگیرد” را انتخاب کند. او اینکار رابا کشیدن کارت بالای شمع قرعه کشی و قرار دادن ان رو بـه بالا روی شمع بازی انجام میدهد. اگر کارت یک بازی قانونی اسـت «بـه طور کلی برابر یا بالاتر از کارت فعلی شمع بازی» ؛ کارت باقی می‌ماند و نوبت او بـه اتمام میرسد.آموزش بازی ورق قصر Palace +‌ ترفند و قوانین لازم

ورود به سایت شرط بندی معتبر

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و سپس نوبت بـه نوبت بـه بازیکن بعدی میچرخد. با این حال ؛ اگر کارت کشیده شده بـه طور قانونی در شمع بازی پخش نشود.

 

بازیکن باید کل شمع «از جمله کارت تازه کشیده شده» را در دست بگیرد. یک بازیکن ملزم بـه “فرصت گرفتن” نیست ودر عوض میتواند بازی فعلی را بگیرد و نوبت خودرا بـه اتمام برساند پس برای ورود به سایت معتبر کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید