آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

آموزش بازی پاسور هفت ها

Sevens سونز یا همان هفت ها نام یکی از بازی هاي‌ جذاب ورق و پاسور اسـت کـه سود خوبی میتواند بدهد در ادامه با آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

معرفی بازی هفت ها ورق 

این بازی توسط 3 الی 8 بازیکن قابل انجام اسـت. برای انجام بازی، بـه یک دسته کارت استاندارد 52تایی نیاز اسـت. همچنین برای هر بازیکن تعدادی چیپ. تعداد چیپ‌هاي‌ بازیکنان باید باهم برابر باشد.آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

 

پیش از این کـه دیلر، کارت‌ها را بین بازیکنان پخش کند، هر باریکن باید یک چیپ را به عنوان انتی در پات وسط میز قرار دهد. سپس دیلر کـه یکی از بازیکنان اسـت، کارت‌هاي‌ را یکی یکی در جهت چرخش عقربه‌هاي‌ ساعت بین بازیکنان پخش می نماید تا زمانی کـه کارت‌ها تمام شوند.

 

آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

هدف از انجام این بازی این اسـت کـه در هر دور از بازی، نخستین بازیکنی باشید کـه کارت‌هاي‌ دستش را تمام میکند.بازیکنان می توانند کارت‌هاي‌ خودرا در وسط میز بازی کنند. کارت‌ها طبق یک قوانین خاصی در اطراف هفت ها در وسط میز چیده میشوند.

 

در بازی کارتی هفت ها «sevens»؛ بازیکنی کـه در پایان یک دور از بازی برنده شود، چیپ‌هاي‌ داخل پات وسط میز بـه او اعطا خواهد شد.در طی انجام بازی، بازیکنان باید کارت‌هاي‌ خودرا از دیگر بازیکنان پنهان نگه دارند.

 

بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت باید بازی را شروع کند و نخستین کارت را بازی کند. نخستین کارتی کـه امکان بازی شدن را دارد، یکی از کارت‌هاي‌ عدد 7 میباشد.

 

آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

در هر نوبت، تنها میشود یک کارت بازی کرد. سپس بازی به‌ صورت ساعتگرد، چرخش خواهد داشت و نوبت بازی بـه بازیکن سمت چپ بازیکن فعلی خواهد رسید.زمانی کـه حداقل یک 7 در وسط میز قرار داشت، بازیکنان بعدی یا میتوانند یک هفت جدید وسط بگذارند یا اطراف 7‌هاي‌ موجود در وسط میز را کارت قرار دهند.آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

 

در صورتی کـه یک بازیکن، قادر نباشد هیچ یکی از کارت‌هایش را بازی کند و نوبتش را بدون بازی کردن یک کارت بگذراند، باید بـه عنوان جریمه، یک چیپ را درونپات قرار دهد.

 

زمانی کـه یک بازیکن، آخرین کارت خودرا در وسط قرار دهد و کارت‌هاي‌ دستش را تمام کند، بازیکنان دیگر باید به عنوان جریمه، بـه ازای هر یک کارتی کـه درون دستشان باقیمانده اسـت یک چیپ را در پات قرار دهند. یعنی اگر 4 کارت هنوز در دست یک بازیکن باقیمانده اسـت و بازیکن دیگر کارت‌هایش را تمام کرده اسـت، این بازیکن باید 4 چیپ را دورن پات به عنوان جریمه قرار دهد.

 

شمارش کارت ها در بازی هفت ها

7ها، یعنی 7 دل، 7 گشنیز، 7 خشت و 7 پیک در وسط میز به‌ صورت یک ستون 4تایی پشت سر هم باید قرار گیرند.سپس بازیکنان باید کارت‌هاي‌ دیگر خودرا در ضلع سمت راست و سمت چپ این کارت‌هاي‌ 7 بازی کنند.

 

نخستین کارت در ضلع سمت راست 7 خشت، میتواند 8 خشت باشد. سپس 9 خشت، 10 خشت، سرباز خشت، بی بی خشت و شاه خشت. همچنین نخستین کارت در ضلع سمت چپ 7 خشت نیز، می تواند 6 خشت باشد. سپس 5 خشت، 4 خشت، 3 خشت، 2 خشت و آس خشت.

 

از طرفی، نخستین کارت در ضلع سمت راست 7 پیک، می تواند 8 پیک باشد. سپس 9 پیک، 10 پیک، سرباز پیک، بی بی پیک و شاه پیک. همچنین نخستین کارت در ضلع سمت چپ 7 پیک نیز، میتواند 6 پیک باشد. سپس 5 پیک، 4 پیک، 3 پیک، 2 پیک و آس پیک.

 

برای کارت 7 دل نیز، نخستین کارت در ضلع سمت راست ان؛ می تواند 8 دل باشد. سپس 9 دل، 10 دل، سرباز دل، بی بی دل و شاه دل. همچنین نخستین کارت در ضلع سمت چپ 7 دل نیز، می تواند 6 دل باشد. سپس 5 دل، 4 دل، 3 دل، 2 دل و آس دل.آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

 

آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

در نهایت برای کارت 7 گشنیز نیز، نخستین کارت در ضلع سمت راست ان؛ می تواند 8 گشنیز باشد. سپس 9 گشنیز ؛ 10 گشنیز، سرباز گشنیز، بی بی گشنیز و شاه گشنیز. همچنین نخستین کارت در ضلع سمت چپ 7 گشنیز نیز، می تواند 6 گشنیز باشد. سپس 5 گشنیز ؛ 4 گشنیز ؛ 3 گشنیز ؛ 2 گشنیز و آس گشنیز.

 

قوانین ازی هفت ها

از آنجایی کـه پخش کارت توسط دیلر تا زمانی اسـت کـه کارت‌ها تمام شوند، ممکن اسـت عده اي از بازیکنان بیشتر از دیگر بازیکنان کارت داشته باشند. کـه مشکلی ندارد.

 

برنده کل بازی، بازیکنی خواهد بود کـه بیشترین تعداد چیپ را دارد.

تعداد دورهای بازی، بستگی بـه توافقی دارد کـه بازیکنان پیش از شروع بازی می کنند.

 

همان طور کـه از توضیحات مشخص اسـت کارت‌ها باید با یک ترتیب خاصی بازی شوند.برای مثال 4 گشنیز نمیتواند زودتر از 5 گشنیز بازی شود. بنابر این اگر شـما 4 گشنیز در دستتان دارید، باید صبر کنید اول 5 گشنیز بازی شود، سپس شـما این کارتتان را وارد چیدمان کنید. و تا ان زمان با کارت‌هاي‌ دیگرتان بازی کنید.آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

بـه این نکته دقت داشته باشید کـه اگر یک بازیکن، کارتی داشته باشد کـه بتواند با ان بازی کند، باید اینکار را انجام دهد و نمی تواند دلبخواه از انجام نوبت خود صرف نظر نماید.

 

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید دراین پست به‌صورت کامل، قوانین بازی کارتی هفت ها «Sevens»؛ نحوه انجام این بازی،آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

 

نحوه توزیع کارت و قوانین مربوط بـه چیپ‌ها و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شـما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید