آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

بازی پاسور ۲۲ یک بازی کارتی بسیار جذاب می‌باشد کـه در دورهمی ها بسیار سودمند می‌باشد در ادامه با آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22 سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی بیست و دو

برای انجام این بازی بـه صورت دو تا شش نفره از یک بسته ورق استاندارد ۵۲تایی بدون جوکر استفاده کنید. اما اگر تعداد بازیکنان بیش از شش نفره اسـت از دو بسته ورق استفاده کنید و ان‌ها را بایکدیگر ترکیب کنید.

 

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

بازی در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت انجام می شود. خال‌ها هیچ برتری نسبت بـه یک دیگر ندارند و ارزش کارت‌ها از بالا بـه پایین آس، شاه، بی‌ بی، سرباز، ۱۰؛ ۹؛ ۸؛ ۷؛ ۶؛ ۵؛ ۴؛ ۳ و ۲ اسـت.

 

برای تصمیم‌‌‌‌گیری در مورد این کـه چه کسی اول کارت‌هاي‌ را پخش کند، بازیکنان هر کدام یک کارت میکشند و بازیکنی کـه بالاترین کارت را بکشد دیلر دور اول میشود. دیلر اول در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت هفت کارت بـه هر بازیکن میدهد.

 

متعاقباً؛ بازنده هر دست، در دست بعدی دیلر می شود و تعداد کارت‌هایي کـه بـه هر بازیکن داده می شود، با توجه بـه ارزش کارت امتیاز بازنده از دستی کـه بـه ‌تازگی بـه اتمام رسیده، مشخص می شود.

 

زمانی کـه تعداد بازیکنان زیادی و ارزش کارت‌ بازیکن بازنده بالا، ممکن اسـت کارت‌هاي‌ کافی در بسته برای دادن بـه همه ی بازیکنان وجود نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، دیلر کارت‌ها را بـه طور مساوی پخش می کند.

 

تا زمانی کـه تعداد کارت‌هاي‌ کمتری از تعداد بازیکنان در بسته باقی بماند. بـه عنوان مثال دریک بازی ۶ نفره کـه در ان در دور اول با یک بی ‌بی کـه امتیاز ان ۱۰ اسـت بازیکن ببازد. در دور دوم بـه هر بازیکن ۸ کارت داده می شود و فقط سه کارت بـه عنوان جایگزینی برای دور انداختن باقی می ماند.

 

روش بازی بیست و دو

پس از این کـه کارت‌هاي‌ پخش شد، بازیکنان بـه کارت‌هاي‌ خود نگاه می کنند. سپس بازی از بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می شود و هر بازیکن در نوبت خود یک فرصت دارد تا کارت‌هاي‌ خودرا رو بـه پایین کنار بگذارد و تعداد مساوی کارت در ازای ان از کارت‌ها از قسمت پخش نشده بردارد.

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

بازیکنانی کـه از دست اولیه خود راضی هستند لازم نیست هیچ کارتی را دور بیندازند. درصورت باقی ماندن تعداد کارت‌هاي‌ جای گزین، بازیکن می تواند هر تعداد کارت را از کل کارت‌هاي‌ دست خود دور بریزید.

 

باید بدانید دور انداختن کارت‌ها توسط بازیکنان بـه تعداد کارت‌هاي‌ در معرض محدود میشود، بنابر این عده اي از بازیکنان ممکن اسـت اصلاً نتوانند هیچ کارتی را مبادله کنند، اگر کل بسته قبلاً استفاده شده باشد.

 

بازیکن سمت چپ دیلر اول دست را بازی میکند. او میتواند با یک کارت یا مجموعه‌اي از کارت‌هاي‌ هم رتبه بازی را آغاز کند. البته باید حداقل یک کارت در دستش باقی بماند

 

. حال هر یک از بازیکنان دیگر، بـه ترتیب جهت عقربه‌هاي‌ ساعت باید با همان تعداد کارتی کـه بازیکن اول بازی را شروع کرده اسـت بازی کنند. هنگام انجام یک دست دو احتمال وجوددارد:بازیکن یا باید بالاترین کارت یا مجموع کارت‌هایي کـه تا کنون بازیکنان دیگر بازی کردند و ان را شکست دهند یا این کـه با کارت‌هاي‌ برابر با کارت بازیکن قبلی بازی کند.

 

دست های برنده در بازی بیست و دو

یک دست زمانی بـه اتمام میرسد کـه همه ی در ان بازی کرده باشند و بازیکنی کـه بالاترین کارت‌ها یا آخرین کارت‌هاي‌ مساوی را روی میز قرار داده اسـت، برنده میشود. برنده این دست، دست بعدی را هدایت میکند و ممکن اسـت دوباره با یک کارت یا مجموعه‌اي از کارت‌هاي‌ با ارزش مشابه دست را هدایت کند. اما بازیکن برنده باید حداقل یک کارت خودرا نگه دارد حتی اگر همه ی کارت‌هاي‌ باقیمانده او برابر باشند.

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

لازم اسـت توضیحی در مورد بالاترین کارت یا کارت برابر در حالتی کـه با بیش از یک کارت بازی شروع میشود، بدهیم. هنگام انجام یک دست چندگانه، تنها نخستین بازیکن اسـت کـه کارت‌هایش باید دارای رتبه مشابه باشند.

 

بازیکنان بعدی فقط باید با کارت‌هاي‌ بازی کنند کـه بالاتر یا مساوی کارت‌هاي‌ بازیکن قبلی باشد. بـه عنوان مثال در بازی ۷ – ۷؛ بازیکن دوم میتواند با کارت بی‌بی و ۷ یا سرباز و ۸ بازی کند.

 

اگر بازیکن اول با سه کارت ۵ بازی را آغاز کند، بازیکن بعدی با سرباز، ۷ و ۶ بازی کند، بازی سوم میتواند بـه عنوان مثال با شاه، ۷ و ۷ بازی نمائید. شاه سرباز را می زند، هفت برابر هفت و کارت هفت شش را میزند. با این حال اگر نمیتوانید تمام کارت را بزنید، باید با کمترین کارت‌هاي‌ خود بازی کنید.

 

فرض کنید بازیکن اول با سه کارت ۵ بازی کند، بازیکن دوم با کارت‌هاي‌ ۷؛ ۹ و ۱۰ بازی می کند و شـما کارت‌هاي‌ شاه، شاه، ۶؛ ۳؛ ۳؛ ۲ و ۲ را دستتان دارید. دراین حالت شـما باید با کارت‌هاي‌ ۲؛۲ و ۳ کـه کمترین کارت‌هایتان اسـت بازی کنید. زیرا نمی توانید هر سه کارت ۷؛ ۹ و ۱۰ رابا کارت‌هاي‌ برابر یا بیشتر شکست دهید.

 

بررسی امتیازات در بازی بیست و دو

پایان بازی کارتی ۲۲وقتی در دست همه ی بازیکنان یک کارت باقی می ماند، همه ی بازیکنان باید آخرین کارت خودرا نشان دهند و هر شخصی کـه بالاترین کارت را داشته باشد بازنده اسـت. این کارت بالا در بقیه دست‌ها رو بـه بالا در مقابل بازنده باقی می ماند تا امتیاز ان بازیکن را نشان دهد. کارت آس ۱۱ امتیاز، عکسهای ۱۰ امتیاز و دیگر کارت‌ها ارزشی برابر با امتیاز اسمی خودرا دارند.

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

بازنده کارت‌هاي‌ باقیمانده را بُر می زند و دست بعدی را می دهد. تعداد کارت‌هایي کـه بـه هر بازیکن داده می شود برابر اسـت با ارزش کارت امتیازی کـه بازنده بـه دست آورده اسـت. برای مثال ده کارت برای هر کارت تصویر و یا سه کارت برای کارت ۳ بـه بازیکنان داده می شود.

 

بازی از بازیکن سمت دیلر جدید آغاز میشود و بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا دور می اندازند و با کارت‌هاي‌ جدید جای گزین می کنند. سپس دست جدید مانند دست قبلی شروع میشود.

 

ممکن اسـت دو یا چند بازنده با کارت‌هاي‌ با ارزش یکسان وجود داشته باشد. دراین مورد، هردو «یا همه ی» بازنده‌ها این کارت‌ها را بـه عنوان کارت امتیاز نگه می‌دارند و کارت‌هایي را از بسته‌هاي‌ بـه هم ریخته می کشند تا تصمیم بگیرند کـه کدام یک از ان‌ها در مرحله بعدی دیلر می شود.

 

مجموع کارت ها در بازی بیست و دو

بازیکنی کـه مجموع کارت‌هایش ۲۲ امتیاز یا بیشتر میشود، از بازی حذف میشود «پس از پخش دست بعدی». بقیه بـه بازی ادامه میدهند و آخرین بازیکن بازمانده برنده اسـت.

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

گاهی اوقات ممکن اسـت اتفاق بیفتد کـه همه ی بازیکنان باقیمانده بـه طور هم زمان حذف شوند. دراین صورت میتوانید موافقت کنید کـه با همه ی ان‌ها بـه عنوان برنده رفتار کنید یا کدام از ان‌ها کمترین امتیاز را داشته باشد، برنده کل بازی شود.در عده اي از نقاط بازی کارتی ۲۲ با عده اي از تفاوت‌ها در قوانین بازی میشود.

 

دریک نوع از بازی کارتی ۲۲ بازیکن درصورت امکان باید کارت‌هایي را بازی کند کـه بالاتر یا برابر با کارتی باشد کـه بازیکن اول بازی رابا ان آغاز کرده اسـت. لازم نیست بالاترین کارت‌هاي‌ بازی شده را شکست دهید و فقط باید از کارت‌ها بازیکن اولی کـه بازی را آغاز کرده اسـت بیشتر باشد. فقط در صورتی کـه قادر بـه انجام اینکار نباشید باید با کمترین کارت«هاي‌» خود بازی کنید.

 

بررسی بازیکنان معتبر در بازی بیست و دو

بـه عنوان مثال بازیکن A بازی رابا کارت ۷ شروع می کند و بازیکن B بازی رابا کارت ۱۰ ادامه میدهد. حال بازیکن C کارت‌هاي‌ بی‌ بی، ۸؛ ۷؛ ۴؛ ۳ و ۲ را دارد. بازیکن C باید با کارت بی‌بی، ۸ یا ۷ بازی کند. بازیکن C وادار نیست کـه کارت ۱۰ رابا بی ‌بی شکست دهد. برای بازی کردن کارت‌هاي‌ ۷ یا ۸ نیز خوب هستند. البته این بازیکن مجاز نیست کـه از کارت ۲ استفاده کند. اینکار فقط در صورتی امکان پذیر اسـت کـه همه ی کارت‌هاي‌ این بازیکن کمتر از ۷ باشند.

 

دریک نوع دیگر از بازی کارتی ۲۲؛ هنگامی کـه بازی با بیش از یک کارت آغاز می شود. در هر دور بازیکنی برنده اسـت کـه بالاترین مجموع کارت‌هاي‌ مساوی را بازی کرده باشد. بـه عنوان مثال بازیکن A با دو کارت ۶ بازی را آغاز میکند.

 

بازیکن B دو کارت بی ‌بی و ۱۰ را می اندازند. حال بازیکن C با دو کارت ۷ بازی میکند و برنده این دوره میشود. بازیکنان موظف بـه بازی مجموعه‌اي از کارت‌هاي‌ مساوی نیستند، اما کارت‌هاي‌ بی‌همتا نمیتوانند برنده شوند.

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

ان‌ها موظفند درصورت امکان، کارت‌هایي را کـه بالاتر یا مساوی با کارت رهبر هستند بازی کنند. در مثال، اگر همه ی کارت‌هاي‌ شـما بـه جز یکی کمتر از ۶ بود، باید دو کارت پایینتر خودرا بازی کنید.

 

دریک نوع دیگر نیز امتیاز بازند ثبت میشود. امتیازات هر بازیکن روی کاغذ ثبت میشود و کارت‌هاي‌ بازنده بـه دسته ورق‌ها اضافه میشود. دراین بازی همیشه از یک دسته ورق کامل استفاده میشود.

 

بازی کارتی بیست و شش

یک نوع بازی دیگر نیز وجوددارد کـه شباهت بسیاری بـه بازی کارتی ۲۲ دارد. دراین بازی از دو دسته ورق و چهار جوکر «در کل ۱۰۸ کارت» استفاده می شود. در‌‌‌‌‌‌‌‌ رتبه‌بندی کارت‌ها، جوکر بـه عنوان کارت با بالاترین رتبه محسوب می شود و دارای ارزش ۱۳ اسـت.

 

در طول بازی، جوکرها را میتوان بـه‌عنوان نوعی کارت وحشی استفاده کرد، با این محدودیت کـه تنها در صورتی می توانید از جوکر استفاده کنید کـه همراه ان کارت دیگری نیز باشد. حداقل یک کارت معمولی، مگر این کـه دست بازیکن از چیزی جز جوکر تشکیل نشده باشد.

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

استفاده از کارت جوکر

دریک دور از بازی، بازیکنان این امکان را دارند کـه از جوکر در مجموعه‌اي از کارت‌هاي‌ مساوی استفاده کنند. باید حداقل یک کارت در مجموعه وجود داشته باشد کـه جوکر نباشد و جوکر رتبه کارت «هاي‌ غیر جوکر» را بـه خود اختصاص دهد.

 

بـه عنوان مثال، یک جوکر و یک ۸ را میتوان باهم بـه عنوان یک جفت هشت تایی برای شروع بازی کرد. یا کارت جوکر، ۶ و ۶ را میتوان بـه عنوان یک ست سه تایی برای شروع بازی استفاده کرد. این ست رابا کارت ۸؛ ۹ و ۶ می توان شکست داد، زیرا جوکر دراین حالت بـه عنوان کارت ۶ مورد استفاده قرار گرفته اسـت.

 

کارت جوکر هنگامی کـه همراه سایر کارت‌ها استفاده میشود میتواند رتبه یکی از کارت‌هاي‌ معمولی همراه را بـه خود اختصاص دهد. بـه عنوان مثال شاه، بی ‌بی و ۹ را میتوان با دست کارت جوکر، شاه و سرباز شکست داد، دراین حالت جوکر بـه عنوان شاه درنظر گرفته میشود. البته جوکر، بی‌بی و سرباز نمی تواند دست شاه، بی‌بی و ۹ را شکست دهد زیرا هیچ یک از این کارت‌هاي‌ نمیتوانند کارت شاه را شکست دهند.

 

هنگام بازی کردن با کمترین کارت «ها» برای یک دور، با جوکر نمیتوان بازی کرد مگر این کـه جایگزینی وجود داشته باشد. بـه عنوان مثال بازیکن اول با سه کارت ۵ بازی را آغاز میکند. بازیکن بعدی کارت جوکر، ۷.۳ و ۲ را دارد. بازیکن نمیتواند هر سه ۵ را شکست دهد.

 

تعیین برنده در بازی ۲۶

بازیکن مجاز بـه بازی با جوکر یا جوکر بدون هیچ کارت معمولی نیست، مگر در موارد نادری کـه بازیکن چیزی جز جوکر در اختیار ندارد. بازیکنی کـه دستی کاملاً متشکل از جوکرها دارد، یک یا چندتا از ان‌ها را بازی می کند و ان‌ها بـه عنوان آس رتبه‌بندی میشوند. البته بازیکن باید یک جوکر را بـه عنوان آخرین کارت خود نگه دارد ودر نتیجه بازنده خواهد شد.

آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

اگر هر بازیکنی یک جوکر بـه عنوان آخرین کارت خود داشته باشد، میبازد و جوکر رابا ۱۳ امتیاز در مقابل خود نگه می‌دارد. در حالتی کـه یک بازیکن جوکر داشته باشد و بازیکن دیگری یک آس داشته باشد، جوکر میبازد زیرا در رتبه بالاتری قرار میگیرد. اگر دو بازیکن جوکر داشته باشند، هردو بازنده می شوند.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت میتواید سود بسیار خوبی ببرید پس همین همین حالا کلیک کنید. 

دیدگاهتان را بنویسید