آموزش بازی کارتی هند اند فوت (دست و پا) + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

آموزش بازی کارتی هند اند فوت (دست و پا) + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

Hand and Foot هند اند فوت یک بازی کارتی بسیار محبوب و جذاب اسـت و ساعت ها برای شـما سرگرمی دارد در ادامه با آموزش بازی کارتی هند اند فوت «دست و پا» + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot سایت هاتم بت را دنبال کنید .

 

معرفی بازی ورق و پاسور هند اند فوت دست و پا

در اموزش بازی هند اند فوت هم کارت لازم اسـت و هم تحرک ٬ بـه گزارش سایت هاتم بت برای هر بازیکن یک دسته کامل از 52 کارت جمع کنید. مجموع کارت‌هایي کـه دریک بازی دست و پا معمولی استفاده میشود میتواند از 150 تجاوز کند. یک قانون کلی این اسـت کـه بـه تعداد بازیکنان بازی، دک داشته باشید.

آموزش بازی کارتی هند اند فوت (دست و پا) + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

وقتی همه ی عرشه ها را آماده کردید، انها را دریک توده در وسط وسط میز قرار دهید. این انبوه کارت هاي‌ مرکزی اکنون بـه عنوان “پشته” نامیده می شود.دست و پا با 2-6 بازیکن بهترین کار را دارد. هر چیزی کـه بیش از 6 بازیکن باشد می تواند ناخوشایند شود.

 

شمارش کارت ها و نحوه بازی هند اند فوت

پشته را بـه هم بزنید. پشته کارت ها را در وسط میز جدا کنید و بـه هر بازیکن یک پشته بدهید. هر بازیکن باید ان پشته را تا جایی کـه می تواند کاملاً بـه هم بزند. هنگامی کـه هر بازیکن پشته خودرا بـه هم زد، کارت ها را بـه ترتیب تصادفی در پشته قرار دهید.اگر بازیکنی می‌داند چگونه اینکار را انجام دهد یا یاد بگیرد کـه چگونه ان را انجام دهد، یک ریفل در پشته انجام دهید.

 

گروهی از کارت ها را از روی عرشه بردارید، با هدف 22 کارت. اگر انها موفق شوند دقیقا 22 کارت را بگیرند، بلافاصله 300 امتیاز دریافت میکنند.اگر بازیکن 22 کارت دریافت نکرد، بـه همان تعداد کارت از توده انتخابی بـه پشته مرکزی اضافه یا دور بیندازید تا زمانی کـه بـه 22 برسید.

 

عرشه هاي‌ دست و پا، 11 کارت در هر کدام را بفروشید. با انبوهی از 22 کارت کـه هر بازیکن اکنون دارد، باید انها را بـه صورت رو بـه پایین بـه 2 انبوه 11 کارتی تقسی کند. بازهم رو بـه پایین، بازیکن باید یکی از عرشه ها را بـه عنوان عرشه «دست» و دیگری را بـه عنوان عرشه «پا» اختصاص دهد.  هنگامی کـه عرشه هاي‌ دست و پای خودرا دارید، اکنون آماده شروع بازی هستید.

 

هدف از بازی کارتی هند اند فوت

بدانید کـه هدف بازی خلاص شدن از شر کارت هاي‌ شـما اسـت. اکنون کـه عرشه هاي‌ دست و پای خودرا دارید «هر کدام در مجموع 11 کارت اسـت»؛ دسته دستی خودرا بردارید و کارت ها را نگاه کنید. هدف شـما خلاص شدن از شر عرشه دست و سپس عرشه پا، با استفاده از تکنیکی بـه نام “Melding” اسـت.

آموزش بازی کارتی هند اند فوت (دست و پا) + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

مقادیر کارت را یاد بگیرید هر کارت در دست و پا دارای ارزش امتیاز متفاوتی اسـت.

کارت هاي‌ زیر “کارت هاي‌ وحشی” هستند. جوکرها 50 امتیاز دارند. آس و 2 بـه ارزش 20 امتیاز هستند.

بقیه کارت ها “کارت هاي‌ طبیعی” هستند. امتیازهای 8 تا کینگز 10 امتیاز اسـت. 4 تا 7 ارزش 5 امتیاز دارد. یک 3 سیاه بـه ارزش -5 امتیاز اسـت. 3 قرمز 300 امتیاز دارد.

 

 Hand and Foot ترکیب کارت ها

از طریق عرشه دست خودرا برای هر گونه ترکیب “پاک” نگاه کنید. Meld گروهی از کارت ها بـه تعداد 3 یا در مجموع 7 کارت اسـت. یک «ترکیب پاک» ترکیبی اسـت کـه صرف‌نظر از مناسبت، تنها از کارت‌هاي‌ طبیعی تشکیل میشود، تا زمانی کـه حداقل آستانه امتیاز را برآورده کند «این در مرحله بعد توضیح داده میشود».

 

اگر 3 تا 7 کارت طبیعی در دست دارید و می توانید حداقل آستانه امتیاز را داشته باشید، می توانید یک “Clean Meld” بازی کنید.[6]در پایان بازی، ترکیبات طبیعی ارزش امتیاز بیشتری دارند. یک ترکیب طبیعی کامل «تعداد قرمز» را تشکیل می‌دهد.

 

یک ادغام تمیز تنها زمانی قانونی اسـت کـه بـه یک آستانه حداقل امتیازی برسد. هر راند در بازی دست و پا دارای آستانه امتیاز فزاینده اي برای دیدار اسـت. در شروع بازی دست و پا، مخلوط‌هاي‌ تمیز راحت‌تر اسـت.

آموزش بازی کارتی هند اند فوت (دست و پا) + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

در عرشه دستی خود برای هر گونه ترکیب «کثیف» جست‌وجو کنید. ترکیب کثیف گروهی از 3 تا 7 کارت اسـت کـه شامل هردو کارت طبیعی و وحشی اسـت و حداقل آستانه امتیاز را برای راند برآورده میکند. فرقی نمیکند کـه کارت‌ها در چه چیزی هستند. برای مثال، اگر 2 کارت طبیعی در دست و 1 کارت وحشی دارید، میتوانید یک ترکیب کثیف 3 کارتی بسازید.

 

در پایان بازی، ترکیبات کثیف امتیاز کمتری نسبت بـه ترکیبات تمیز دارند. یک ترکیب کثیف کامل “تعداد سیاه” را تشکیل می‌دهد.
از آنجایی کـه بازی‌هاي‌ کثیف ساده‌تر هستند، طبق معمولً عاقلانه اسـت کـه این بازی‌ها را برای بعد در بازی ذخیره کنید.

 

بررسی امتیازات در بازی Hand and Foot

حداقل آستانه امتیاز برای یک بازی را بیاموزید. برای انجام یک ترکیب دریک دور دست و پا، کارت هایي کـه ترکیب را تشکیل می‌دهند باید از مقدار امتیاز معینی تجاوز کنند. یک بازی سنتی دست و پا از 4 دور تشکیل شده اسـت.

در دور 1؛ مقدار امتیاز باید از 50 اشتباه کند.

در دور 2؛ مقدار امتیاز باید از 90  اشتباه کند.

در دور 3؛ مقدار امتیاز باید از 120 اشتباه کند.

در دور 4؛ مقدار امتیاز باید از 150 اشتباه کند.

 

 

در ابتدای پیچ کارت ها را بکشید و دور بریزید. شخصی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد بازی را شروع می‌کند. انها باید با عرشه دست خود 2 کارت از پشته بکشند و ان را بـه دسته دستی خود اضافه کنند. سپس، انها میتوانند 1 کارت را از عرشه دست دریک شمع دور انداخته کنند.

آموزش بازی کارتی هند اند فوت (دست و پا) + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

بـه یاد داشته باشید، هدف از بازی این اسـت کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص شوید. سعی کنید در هر نوبتی کـه می توانید یک ترکیب بسازید بـه طوری کـه دست شـما با ادامه دور کوچک شود.

 

 

قوانین بازی هند اند فوت 

شروع بـه ساختن ترکیب برای نقاط از دست کنید. با استفاده از مجموع 3 تا 7 کارت، از طریق دست خود بـه دنبال ترکیبات تمیز یا کثیف باشید. بـه یاد داشته باشید کـه در دور 1؛ ارزش کل امتیاز یک مخلوط باید از 50 امتیاز بیشتر شود. ادغام خودرا رو بـه بالا روی میز قرار دهید تا ان را پخش کنید.

 

درصورت امکان، می توانید از چند مخلوط دریک نوبت استفاده کنید تا بـه حداقل آستانه نقطه دست یابید. مخلوط ها را روی میز نگه دارید زیرا بعدا باید مقادیر امتیازی را بـه آن ها اختصاص دهید.هنگامی کـه بازی خودرا انجام دادید، پخش کننده سمت چپ شـما شروع می شود.

 

با خلاص شدن از دست عرشه بـه سمت عرشه پا حرکت کنید. همان طور کـه دور ادامه دارد، سعی کنید با استفاده از ترکیبی از ترکیب و دور ریختن، از شر تمام کارت هاي‌ موجود در دسته دست خود خلاص شوید. هنگامی کـه از دست عرشه خود خلاص شدید، می توانید عرشه پای خودرا بردارید.

 

نحوه محاسبه امتیازات در بازی کارتی هند اند فوت

نمرات را در پایان دور ارزیابی کنید. هنگامی کـه یک بازیکن تنها از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص می شود، دور بـه اتمام می‌رسد. یک ژتون قرمز روی هر ترکیب تمیز و یک ژتون سیاه روی هر ترکیب کثیف قرار دهید «تراشه‌هاي‌ پوکر قرمز و سیاه، تکه‌هاي‌ کاغذ، کارت یا هر چیزی کـه قرمز یا سیاه اسـت را میتوان بـه عنوان نشانه استفاده کرد». اکنون، شروع بـه جمع‌آوری امتیازات ملدها و کارت‌هاي‌ بازی شده در ترکیب کنید.

آموزش بازی کارتی هند اند فوت (دست و پا) + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

هر توده قرمز 500 امتیاز دارد. هر شمع سیاه 300 امتیاز اسـت. مقادیر کارت هاي‌ فردی را کـه ترکیبات را ایجاد کرده اند نیز ارزیابی کنید.
 هنگامی کـه امتیاز کل خودرا بـه دست آوردید، ان را درکنار خود نگه دارید و بـه دور دوم ادامه دهید. همه ی کارت ها را بـه پشته مرکزی برگردانید و تغییر دهید.

 

3 راند دیگر بازی کنید و امتیاز خودرا ارزیابی کنید. بازی بـه طور مشابه دور بـه دور انجام می شود، تنها تفاوت ان در حداقل آستانه امتیاز لازم برای انجام یک ترکیب در هر دور اسـت. پس از اتمام 4 راند کامل، مجموع امتیازات هر راند را بشمارید. هر کس در کل بالاترین امتیاز را داشته باشد، برنده بازی اسـت.

آموزش بازی کارتی هند اند فوت (دست و پا) + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت پیشبینی و بازی هاي‌ کارتی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین همین حالا کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید