آموزش پیش بینی مسابقات فوتبال با یادگیری ماشین شرط بندی

آموزش پیش بینی مسابقات فوتبال با یادگیری ماشین شرط بندی

آموزش پیش بینی مسابقات فوتبال با یادگیری ماشین

اینجانب مدام مجذوب بازارها گردیده ام. شاید این از بـه عبارتی نوجوانی استارت شد کـه همسرم بـه اینجانب ذکر کرد این استراتژی شرط بندی کـه مشتمل بر شرط بندی در مسابقات فوتبال میباشد و تساوی منرا دو برابر مي نماید تا هنگامی کـه اینجانب موفق شدم – از لحاظ فنی ؛ وی غلط نکرد ؛ البته از دید فنی ؛ اینجانب هم آن گونه کردم یک اکانت کاربری بی غایت ندارید آموزش پیش بینی مسابقات فوتبال را می ت.آن دراین مطل مطالعه نمود.

 

وقتی کـه اینجانب برای او‌لین توشه از یادگیری اتومبیل را شنیدم،تی hought آن خیلی بهتر از سبک سازی فوتبال با بـه کارگیری از آمار سنتی، تا حدودی بـه جهت مفروضات محصور از این سبک و تا حدودی بـه جهت اینجانب خیلی تنبل برای یادگیری R در آن فرصت بود.

 

این 1.5 سال پیش بود ؛ و ازآن مجال اینجانب پایتون را برداشتم «خیلی ریلکس خیس از R!» و تمامی چیز را در زمینه ي یادگیری خودرو خواندم / استعمال کردم کـه پیدا کردم ودر غایت مدلی ساخت‌و‌ساز کردم کـه یه خرده بهتر از استراتژی martingale می‌باشد. هنوز شغل هاي‌ متعددی برای اجرا وجود داراست ؛ البته این نوشته‌علمی با غرض تلفیق آنچه کـه اینجانب تا بـه امروز آموخته ام و بـه اشتراک گذاشتن با هر هر کـه استارت می‌نماید می‌باشد.

آموزش پیش بینی مسابقات فوتبال با یادگیری ماشین

آموزش پیش بینی مسابقات فوتبال

1. بوک سازها حقیقتاً در عمل خویش مهارت دارا‌هستند ؛ یعنی بازارها بـه طور کاملً کارآمد میباشند.در نوشته‌ي‌علمی استیون لویت در زمینه ي بازارهای شرط بندی ؛ وی عامل کرد کـه سازندگان بازار در بازارهای شرط بندی بسیار مختلف از بازارهای مالی فعالیت می نمایند چون آن‌ها در پیش گویی مسابقات بهتر از جمعیت می باشند. از این رو انها می‌توانند بها ها «شانس» را گزینش نمایند و نیازی وجود ندارد کـه خریداران رابا فروشندگان مطابقت و هم خوانی دهند.

 

در واقع ؛ سازندگان کتاب در پیش گویی نتیجه ها فوتبال بسیار ظریف کار می نمایند. در شرایطی‌کـه فرضیات ضمنی ضرایب و احتمال حاصل حقیقی وواقعی را رسم کنیم ؛ یک خط بـه طور کاملً بی واسطه بدست میاوریم کـه حاکی از همبستگی مثبت زیاد می‌باشد.

 

منبع: ضرب و شتم بوکی ها با عدد هاي‌ خاص خویش – و طرز تقلب در بازار شرط بندی ورزشی آنلاین با خنده ؛ حتی میتوانید آن‌ها رابا استعمال از شانس خویش باخت دهید.البته این تنها بـه روشی محصور عمل می‌نماید «در اصلً بین بوکی هاي‌ متعدد داوری مي نماید».

 

بدین ترتیب چنانچه بازار کارآمد می‌باشد ؛ چرا بایستی کوشش کرد؟ خوب ؛ بـه‌این عامل می‌باشد کـه مانند فرضیه بازار کارآمد در کارها مالی ؛ مدام صحیح وجود ندارد. صحیح پیش از آغاز مسابقه ؛ احتمال ضمنی شانس احتمال سود را منعکس می‌نماید.

 

ولی روز ها و ساعت‌ها پیش از استارت مسابقه و بعداز استارت آن ؛ احساسات بـه جمعیت راه و روش پیدا مي نماید ودر شرایطی کـه ما بتوانیم آنرا سریعاً تصرف کنیم و بر طبق احتمال حقیقی کار کنیم ؛ ممکن میباشد فرضیات را بـه عایدی ما تغییر و تحول دهد. اینجاست کـه استعمال از یادگیری ماشینی می‌تواند ما‌را نسبت بـه شرط بندی کنندگان غیر محاسباتی جلب نماید.

 

2. تیم ها الگوریتم های نیکی برای آغاز و نقطه نهایی دادن به آنان می باشند

اي کاش می توانستم بیان‌کنم کـه اینجانب از کانال هاي‌ عصبی عمیق سکسی برای حدس مسابقات فوتبال بـه کارگیری می کردم ؛ ولی واقعیت این می‌باشد کـه موثرترین سبک یک طبقه بندی بیشه تصادفی با تمرکز تهیه و تنظیم گردیده بود کـه اینجانب برای سهولت آنرا تست کردم. اینجانب بـه طور تقریبً هر الگوریتمی را در کانال هاي‌ sklearn ؛ xgboost و همین طور عصبی آزمون کردم ؛ البته بیشه تصادفی همان‌ گونه پایدارترین آن‌ها بود.

آموزش پیش بینی مسابقات فوتبال با یادگیری ماشین

3. حذف خصوصیات میتواند به بهبود قابلیت و امکان حدس یاری دهد

زمانی کـه اینجانب برای اولی توشه پروژه را آغاز کردم ؛ همگی چیز را روی دیوار انداختم و دیدم چه چیزی گیر نموده اسـت ؛ و آن گاه بـه آرزوی خصوصیت هاي‌ بیشتری برای التیام نتایجم ادامه دادم. البته زمانی زمان یادگیری خودرو fastai را گذراندم ؛ فهمیدم کـه حذف خصوصیت هاي‌ زائد در واقعیت توجه مرا التیام میبخشد ؛ بیشتر بـه جهت داد و فریاد بودن آنها سبب ساز مشقت بار شدن فعالیت سبک اینجانب میگردد. و با اعتنا بـه این کـه ما قادر خواهیم بود ببینیم چه خصوصیت هایي پیش گویی هاي‌ مارا تحریک می‌نماید ؛ یادگیری اتومبیل حقیقتاً یک باکس سیاه مرموز وجود ندارد کـه بـه آن متکی بودن کرد.

 

4- همگی چیز را تست فرمائید

بـه ویژه فرض ها پخته گردیده خویش را موردها بخش اعظمی وجود دارااست کـه می اقتدار در مهندسی خصوصیت و سبک سازی بازنویسی کرد و اینجانب تلاش میکنم برای حدس و تعمیم بهتر ؛ هر انچه را کـه می قدرت تست کرد ؛ تست کنم. با اعتنا بـه این کـه یک گنجه از مشخصات / معیارها را برای تعیین گزینش نموده اید ؛ بعضی وقت ها کوشش میگردد خصوصیت هاي‌ دیگر را آزمون نمائید هنگامی کـه چیزی بـه اندازه کافی خوب فعالیت می‌نماید.

 

اینجانب بـه حافظه دارم کـه معدل گل ها را در n بازی پیشین تحت عنوان یک واحد سنجش آزمون کردم و حاصل مطلوبی گرفتم. اینجانب کلیه فراهم جنبش بودم ؛ ولی آن‌گاه یک میزان شبیه ؛ معدل وزنی نمایی را دیدم. در ذهنم ؛ تامل میکردم کـه التیام امکان حدس ؛ در شکل وجود ؛ کناره اي خواهد بود ؛ براین اساس می‌خواستم چیز هیجان انگیزتری را آزمون کنم.

 

ولی پارانوئید بودن ؛ تصمیم گرفتم آنرا سریع تست کنم ؛ و آنچه را کـه می‌دانم ؛ در واقع یک پیش گویی بسیار حاذق خیس از شاخص میانگین ​​بود. تاهنگامیکه آنرا آزمون نکنید ؛ هیچوقت نمیدانید چه سود اي خواهد داشت.

 

5- پیش گویی فقط بخشی از معادله میباشد.

بعداز این کـه سود را حدس کردید ؛ عمل مجموع نشده میباشد. مقصود این میباشد کـه از روی بوکی ها بزرگ تر شویم ؛ این بدان معناست کـه در واقع بایستی درازمدت درآمد کسب کنیم.

 

از‌ آن‌ جا‌کـه غرض درآمدزایی میباشد ؛ استعمال از معیار های چک استاندارد مانند اتلاف کردن اعتنا / اعتبار سنجی قابل قبولی برای برآورده شدن غرض ما وجود ندارد. از این رو ؛ اینجانب شانس بوک ساز رابا احتمال پیش گویی گردیده برای هر فیض درست ضرب کردم تا ببینم سبک چقدر سودآور می‌باشد.

آموزش پیش بینی مسابقات فوتبال با یادگیری ماشین

6. نوت بوک های مشتری یک تغییر‌و تحول دهنده بازی میباشد

بعداز این کـه یادگیری پایتون / خودرو آموختم و آغاز بـه بـه کار گیری از داده ها پاره اي کردم ؛ استارت بـه بـه کارگیری از یک ویرایشگر متن پیشنهادی کردم تا کلیه کدهای خویش را بنویسم و ​​بعد ازآن کد را در ترمینال ایفا کنم. ویرایشگرهای متن عالی می باشند و اینجانب هنوز هم ازآن برای مکتب و تلاوت اسکریپت هایي کـه بارگیری می کنم بـه کارگیری می کنم. البته ژوپیتر طرز تست من‌را تغییر تحول بخشید.

 

عوض این کـه درانتظار بمانم تا تمام اسکریپت پایتون را اعمال کنم تا ببینم دستکاری اینجانب چه ساخت و ساز نموده اسـت ؛ می توانم تعاملات را در خویش سلول انجام کنم. مدتی بـه طول انجامید تا بـه جریان عمل و میانبرهای کیبورد عادت کنم ؛ ولی یک توشه کـه‌این فعالیت را کردم ؛ عصر هاي‌ تکرار اینجانب بسیار کوتاه شد و دیگر هیچ زمان بـه عقب نگاه نکردم.

 

7. هیچوقت به نقطه پایان نمی‌رسد.

این یک مهاجرت 10 ساله میباشد کـه اینجانب درسال 2018 برای خودم تصمیم گرفتم ؛ و برای سال های آینده نیز بـه مشقت می‌توانم ازآن بـه کارگیری کنم و انچه را کـه در بازارهای دیگر آموخته ام استعمال کنم. همانگونه کـه معیارها / پژوهش ها تازه بـه دست می آید ؛ این یک مسافرت مداوم برای ادامه یادگیری و تست میباشد – چیز خوب اینجانب این مراحل را دوست دارم.

 

دیدگاهتان را بنویسید