ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

steam استیم یکی از ترفند ها و استراتژی هاي‌ ناب پیشبینی هاي‌ ورزشی و شرط بندی میباشد کـه بـه شـما کامل توضیح خواهیم داد در ادامه با استراتژی استیم در شرط بندی «درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی» سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

ترفند استیم چیست ؟ 

“Steam” یک حرکت خط ناگهانی دریک بازی در اکثر کتاب هاي‌ ورزشی اسـت. این طبق معمولً نتیجه موجی از پول اسـت کـه دریک طرف بازی از یک سندیکای شرط‌بندی یا شرط‌بندان تیزبین بزرگ می آید.

ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

«تعقیب استیم» استراتژی اسـت کـه در ان شرط‌بندان می توانند بـه سرعت دریک کتاب ورزشی کندتر شرط بندی کنند کـه هنوز خط خودرا با بقیه بازار تغییر نداده اسـت.

 

بـه عنوان مثال، فرض کنید یک حرکت خط ناگهانی دریک بازی NFL از +3.5 بـه +2.5 وجوددارد. عبور از 3 «بـه جای حرکت نیم نقطه روی 3» یک حرکت خط بسیار مهم در NFL اسـت.

 

با فقدان اطلاعات جدید، میتوانیم فرض کنیم کـه این نتیجه پول کلانی اسـت کـه بـه سگ وارد شده اسـت. از آنجایی کـه کتاب هاي‌ ورزشی در سراسر جهان بـه سرعت خط خودرا بـه اجماع بازار جدید «+2.5» بـه روز می کنند.

 

بی شک عده اي از کتاب ها کندتر از سایرین حرکت می کنند. بـه‌عنوان یک شرط‌بندی، اگر همان‌ گونه بتوانید 3.5+ رابا یک کتاب کندتر دریافت کنید، در حالی کـه بازار بـه وضوح بـه سمت 2.5+ حرکت می کند، بـه طور کلی باید روی ان 3.5+ جهش کنید. کـه بـه دنبال بخار اسـت.

 

مزایای ترفند استیم در شرط بندی 

مزایای تعقیب بخار باید واضح باشد: شـما میتوانید عددی بهتر از توافق بازار بدست آورید. مگر این کـه بـه فرضیه بازار کارآمد معتقد باشید، تعقیب استیم بـه عنوان تنها استراتژی شـما ممکن اسـت خودرا بـه یک برنده بلندمدت تبدیل نکند، اما قطعا بـه شـما کمک می کند بهترین عددی را کـه میتوانید بدست آورید. و این قطعا باید یکی از اهداف اصلی شـما بـه عنوان یک شرط بندی ورزشی باشد.

ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

معایب ترفند استیم

بزرگ ترین اشکال تعقیب استیم این اسـت کـه می‌تواند منجر بـه محدود یا ممنوع شدن حساب شرط بندی ورزشی شـما شود. بر کسی پوشیده نیست کـه کتاب هاي‌ ورزشی از زمانی کـه مردم بـه دنبال بخار هستند متنفرند. انها «منصفانه یا ناعادلانه» احساس می کنند کـه شـما از حرکات آهسته آن ها سوء استفاده می‌کنید و تحمل کمی برای کسی دارند کـه تنها عملش تعقیب بخار اسـت.

 

دومین ایراد تعقیب بخار این اسـت کـه علیرغم این کـه تعداد خوبی را بـه دست می آورید «در حال حاضر»؛ در بیشتر موارد کور پرواز میکنید. شـما هیچ ایده اي ندارید کـه چه کسی خط را جابه‌جا کرده یا چرا ان را جابه‌جا کرده اسـت.

 

بـه خوبی شناخته شده اسـت کـه عده اي از سندیکاهای شرط‌بندی بزرگتر در جهان عمداً یک خط را جابه‌جا می کنند تا بتوانند طرف مقابل رابا شانس‌هاي‌ مطلوب‌تر چکش کنند. وقتی کورکورانه در حال تعقیب بخار هستید، تشخیص این کـه چه کسی و چرا خط را جابه‌جا کرده اسـت بسیار دشوار اسـت.

 

Steam Move چیست؟

حرکت بخار یک تغییر خط سریع و شدید در صنعت شرط بندی ورزشی اسـت. این حرکت زمانی ایجاد می شود کـه گروهی از تیزبین‌ها «با نام مستعار سندیکا» بـه طور جمعی شرط‌هاي‌ بزرگی را روی انواع کتاب‌هاي‌ ورزشی انجام می دهند.

ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

بنگاه‌داران پس از شناسایی پول‌هاي‌ تیز وادار میشوند هماهنگ عمل کنند. سپس خطوط را حرکت می دهند تا در سمت اشتباه عمل قرار نگیرند.

 

طبق معمولً فرض بر این اسـت کـه هدف کتاب ورزشی متعادل کردن پول در هردو طرف یک خط اسـت. این بـه آن ها اجازه می‌دهد تا از طرف بازنده آب میوه گرد آوری کنند و سود تضمین شده اي کسب کنند.

 

با این حال، حقیقت این اسـت کـه شرط‌بندان تا زمانی کـه در طرف اشتباه نباشند، اقدامات نامتعادل را می‌پذیرند. بـه عبارت دیگر، آن ها نمیخواهند در مقابل یک مشت پول تیز قرار بگیرند.

 

طرف اشتباه بودن بـه این معنی اسـت کـه شرط‌بندی‌ها ریسک قابل توجهی را در برابر شرط‌بندان حرفه‌اي متحمل میشوند. این سناریو بـه ویژه زمانی نامطلوب اسـت کـه شارپ ها یک طرف خط را بیش از حد بارگذاری کرده باشند.

 

کتاب‌هاي‌ ورزشی تمام تلاش خودرا میکنند تا حرفه‌اي‌هاي‌ بالفعل را شناسایی کرده و مطابق با حرکات خط عمل کنند. انجام اینکار تضمین میکند کـه افراد عاقل روی شانس‌هاي‌ جذاب پول زیادی شرط نمی‌بندند و شرکت را در دسترس خطر بزرگی قرار نمیدهند.

 

بنابر این، حرکات استیم برای سایت‌هاي‌ شرط‌بندی شر ضروری اسـت، زمانی کـه ان‌ها تعداد زیادی حساب‌هاي‌ مشکوک/مشخص دریک طرف شرط‌بندی می کنند.

 

اموزش استراتژی استیم موو

درک حرکات بخار روی کاغذ کمی دشوار اسـت. اما رمزگشایی انها پس از مشاهده یک مثال دشوار نیست.

ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

کتاب‌سازهای آنلاین بزرگ، آتلانتا فالکونز با 3.5- و تامپا بی باکینرز با 3.5+ دارند.

یک سندیکا در چندین کتاب ورزشی آنلاین بـه شدت روی Bucs شرط بندی می کند.

این صنعت با تغییر شانس خلیج تامپا بـه +2.5 و آتلانتا بـه -2.5 واکنش نشان می‌دهد.

یک بـه یک، هر شرط‌بندی بزرگ این تغییر را آغاز میکند.

 

جابجایی نقطه کامل – بـه جای نیم امتیاز – یک تغییر عمده اسـت کـه نشان می‌دهد افراد جوان کجا هستند.اکنون متوجه شده اید کـه تیزها مانند خلیج تامپا در +3.5 هستند. اما مشاهده حرکت بخار تنها یک مرحله از معادله اسـت.قبل از این کـه همه ی کتاب‌هاي‌ ورزشی Bucs را بـه +2.5 تغییر دهند، باید اقدام کنید. در غیر این صورت، شـما در سمت راست خط خواهید بود اما با قیمت اشتباه.

 

شـما باید یک سایت straggler را پیدا کنید کـه هنوز خلیج تامپا در +3.5 باشد و قبل از حرکت روی این خط بپرید. اقدام سریع یکی از بزرگ ترین جنبه هاي‌ موفقیت در تعقیب بخار اسـت.

 

کتاب‌هاي‌ ورزشی قدردانی نمی کنند کـه سندیکاها باعث ایجاد بخار شوند، و همچنین دوست ندارند افرادی مانند شـما ان را تعقیب کنند. اول از همه ی، این صنعت برای انجام یک حرکت شدید کـه توسط متخصصان ایجاد می شود، دستکاری می شود.

 

بوک‌سازها همچنین از این کـه نتوانند عملکرد شـما و حرفه‌اي‌ها را در شرایط قبلی جبران کنند، متنفرند. آن ها در عوض باید خط را بـه شدت حرکت دهند تا تحت تأثیر اقدامات تیزتر قرار نگیرند.

 

بـه همین دلیل اسـت کـه تعداد زیادی از کتاب‌هاي‌ ورزشی آنلاین اقداماتی را برای مایوس کردن افراد حرفه‌اي و کسانی کـه تیم را تعقیب میکنند «مانند محدود کردن حساب‌ها یا ممنوع کردن» انجام می دهند.

ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

آیا استراتژی استیم معتبر است ؟

سایت هاي‌ شرط بندی ممکن اسـت زمانی کـه شـما از حرکات بخار استفاده میکنید خوششان نیاید. اما این باعث نمی‌شود کـه یک استراتژی کمتر قابل دوام باشد. اگر مهارت هاي‌ لازم را دارید، یقیناً ارزش رفتن بـه دنبال استیم را دارد.با این حال، در این جا مواردی وجوددارد کـه میتوانید برای التیام تلاش خود انجام دهید.

 

من میخواهم تکرار کنم کـه چقدر مهم اسـت کـه با دیدن حرکت بخار، سریع عمل کنید. شـما باید با شانسی مشابه با تیزبین ها وارد شوید، وگرنه با قرار گرفتن درکنار خط انها چیز زیادی بـه دست نمی آورید.

 

بـه خاطر داشته باشید کـه در بیشتر موارد فقط چند دقیقه فرصت دارید تا اقدام کنید. بنابر این، شـما باید پس از حرکت بخار، stragglerها را شناسایی کنید و بـه سرعت از مزیت استفاده کنید.

 

گاهی اوقات میتوانید فقط با تماشای یک کتابفروشی برتر بـه موفقیت دست پیدا کنید. اگر بووادا یا ویلیام هیل یک خط رابا یک نقطه کامل جابه‌جا کنند، این احتمال وجوددارد کـه سایت‌هاي‌ دیگر نیز از این روند پیروی کنند.
ممکن اسـت بخواهید دراین مورد منتظر بمانید تا چند بنگاه‌کننده دیگر حرکت کنند. اما زیاد منتظر نمانید وگرنه توانایی ورود با قیمت مناسب را از دست خواهید داد.

 

بررسی منبع سایت های شرط بندی

بازدید از سایت‌هاي‌ شرط‌بندی بـه‌صورت جداگانه و بررسی خطوط ان‌ها راهی کارآمد برای تعقیب استیم نیست. بـه ندرت می‌توانید حرکت بخار را مشاهده کنید و از این طریق استفاده کنید.

ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

در عوض می خواهید مراقب وب‌سایت‌هایي باشید کـه حرکات خطوط را دنبال می کنند. عده اي از وب‌سایت‌ها بـه‌سرعت تغییرات خطوط را بـه‌موقع بـه‌روزرسانی می کنند. مزیت بازدید از این سایت ها این اسـت کـه دید وسیع تری از تمام کتاب هاي‌ ورزشی اصلی دریک مکان دریافت میکنید.

 

پس از ان فرصت بهتری خواهید داشت تا متوجه شوید کـه یک مؤسسه اصلی چه زمانی خط را تغییر میدهد.من چندین بار اشاره کرده‌ام کـه چگونه باید افرادی را بیابید کـه پس از حرکت بخار در تغییر خطوط خود کند هستند. اما اگر از قبل دریک سایت شرط بندی وجوه ندارید، نمیتوانید قبل از جابجایی خط، بـه موقع سپرده‌گذاری کنید.

 

این جا جایی اسـت کـه پرداخت در چندین کتاب ورزشی پرداخت می شود. داشتن پول در چندین سایت شرط بندی بـه شـما این امکان را می‌دهد کـه بـه سرعت از حرکات استیم بدون تاخیر سرمایه گذاری کنید.عاقلانه اسـت کـه حساب ایجاد کنید ودر چندین بنگاه اصلی واریز کنید. اینکار پول شـما را باریک تر می کند، اما اگر می خواهید بـه ان بپرید یک ضرورت اسـت. 

ترفند استیم در شرط بندی (درآمد زایی 50 میلیون با سرمایه 500 هزارتومانی)

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی و پیشبینی هاي‌ ورزشی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین همین حالا کلیک کنید . 

دیدگاهتان را بنویسید