نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق (سود میلیونی)

نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق (سود میلیونی)

مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق

مسابقات اسب دوانی با پاسور و کارت می تواند یک بازی بسیار جذاب و پولساز باشد در ادامه با نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق «سود میلیونی» سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

معرفی بازی شرط بندی اسب دوانی کارتی

این بازی توسط 3 بازیکن یا بیشتر انجام می شود. برای انجام ان بـه یک دسته کارت 52تایی نیاز دارید.بازی بدین شکل شروع میشود کـه دیلر باید ابتدا 4 کارت‌ آس «یعنی آس دل، آس پیک، آس خشت و آس گشنیز» را دریک ستون پشت سر هم بچیند.نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق (سود میلیونی)

کارت‌هاي‌ باقیمانده بر زده می شوند و دیلر 7 کارت را به‌صورت رو بـه بالا دریک ردیف افقی در بالای ستون آس‌ها می‌چیند. دیلر دسته کارت‌هاي‌ باقیمانده را به‌ صورت رو بـه پایین بر روی هم، روی میز قرار می دهد.

پیشنهاد ما: شرط بندی روی کورس اسب دوانی گنبد، بندر ترکمن و آق قلا

 

هدف از بازی کارتی اسب دوانی

هر بازیکن باید بر روی یکی از آس‌ها شرط ببندد. آس‌ها دراین بازی نقش اسب را دارند. بنابر این بازیکنان باید شرط بندی کنند کـه کدام یک از آس‌ها زودتر مسیر مسابقه را طی میکند و برنده می شود. مسیر مسابقه همان 7 کارتی هستند کـه دیلر به‌ صورت افقی بر بالای ستون قرار داد.

 

نحوه حرکت کردن کارت‌ها بدین صورت اسـت: دیلر هر بار یک کارت را از روی دسته کارت رو بـه بالا می کند. خال ان را می بیند. سپس آسی کـه خال یکسان با کارت رو بـه بالا شده را دارد، یک خانه جلوتر می برد.

 نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق (سود میلیونی)

 

سپس کارت بعدی را رو بـه بالا می کند و … . دیلر اینکار را تا زمانی کـه یکی از آس‌ها هر 7 کارت را طی کند و برنده شود، ادامه می دهد. دقت کنید کـه باید برای طی کردن هر 7 خانه و تمام کردن مسیر توسط یک آس، 8 کارت با همان خال باید رو بـه بالا شده و دیده شود.بـه غیر از دیلر، تمام بازیکنان دیگر باید بر روی یکی از آس‌ها «آسی کـه فکر می کنند برنده میشود» شرط بندی کنند.

 

شرط بندی دراین بازی با چیپ‌هایي هم چون چیپ پوکر انجام میشود. شرط هر بازیکن باید درکنار آس مورد نظرش بر روی میز قرار داده شود.دیلر باید بـه بازیکنانی کـه بر روی آس برنده‌شده شرط بندی کرده‌اند، بر اساس ضریب شرط بندی، پاداششان را پرداخت کند. و باید پول‌ها یا چیپ‌هاي‌ بازیکنانی کـه بر روی آس‌هاي‌ بازنده شرط بندی کرده‌اند را گرد آوری کند.

 

ترفند بازی کارتی اسب دوانی

ضریب شرط بندی برای هر آس، بـه هر بازیکن بر اساس تعداد کارت‌هایي کـه در ردیف افقی «7 کارت» قراردارند و خالشان با خال ان آس یکسان اسـت، داده می‌‎شود.اگر هیچ کارتی در میان 7 کارت افقی، خالش با خال آس یکسان نباشد، ضریب شرط بندی «1:1» خواهد بود.

 نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق (سود میلیونی)

 

در صورتی کـه 1 کارت در میان 7 کارت افقی، خالش با خال آس یکسان باشد، ضریب شرط بندی «2:1» خواهد بود.چنانچه 2 کارت در میان 7 کارت افقی، خالش با خال آس یکسان باشد، ضریب شرط بندی «3:1» خواهد بود.

 

همچنین اگر 3 کارت در میان 7 کارت افقی، خالش با خال آس یکسان باشد، ضریب شرط بندی «5:1» خواهد بود.اگرهم 4 کارت در میان 7 کارت افقی، خالش با خال آس یکسان باشد، ضریب شرط بندی «10:1» خواهد بود.فرض کنید چیدمان اولیه کارت‌ها توسط دیلر بـه شکل زیر باشد.

 

نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق «سود میلیونی»

تمام بازیکنان بـه غیر از دیلر باید شرط بندی‌هاي‌ خودرا درکنار آس مورد نظرشان قرار دهند. بازیکن با چیپ قرمز، یک چیپ بر روی پیک شرط بندی می کند، بازیکن با چیپ سبز، دو چیپ بر روی دل شرط بندی میکند. بازیکن با چیپ آبی، یک چیپ بر روی گشنیز شرط بندی میکند. و بازیکن با چیپ سفید، دو چیپ بر روی گشنیز شرط بندی میکند.

 

زمانی کـه تمامی شرط بندی‌ها انجام شدند، دیلر بالاترین کارتی کـه بر روی دسته کارت‌هاي‌ باقیمانده قرار دارد را رو بـه بالا میکند. فرض کنید این کارت، کارت 10 پیک باشد. آس پیک یک کارت بـه جلو میرود ودر زیر نخستین کارت در ردیف 7تایی قرار میگیرد. سپس بازی ادامه پیدا میکند و کارت‌هاي‌ آس یکی یکی جلو میروند.

 

 نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق (سود میلیونی)

قوانین بازی کارتی

در نهایت زمانی کـه کارت آس پیک، در زیر آخرین کارت در ردیف 7تایی قرار میگیرد، دیلر یک کارت را رو بـه بالا میکند و کارت شاه پیک اسـت. بنابر این کارت آس پیک، یکی جلوتر میرود و مسیر افقی را بـه اتمام میرساند. بنابر این از آنجایی کـه نخستین کارت اسـت کـه مسیر را گذرانده اسـت، برنده مسابقه خواهد بود.در میان 7 کارتی کـه به‌ صورت افقی بر روی میز قرار گرفته‌اند، 2 کارت با خال پیک قرار دارد. بنابر این ضریب شرط بندی پیک، «3:1» خواهد بود.

 

بازیکن با چیپ قرمز بر روی آس پیک شرط بندی کرده بود، بنابر این 3 چیپ برای 1 چیپی کـه شرط بندی کرده بود، به عنوان پاداش از دیلر دریافت میکند.دیلر تمام چیپ‌هاي‌ دیگر بازیکنان را گرد آوری می کند. دیلر تعویض میشود و یک چیدمان جدید از کارت‌ها بر روی میز قرار می گیرد.

 نحوه شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی با پاسور ورق (سود میلیونی)

ورود به سایت معتبر بازی شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و پس از چیدمان کارت‌ها توسط دیلر، اگر پنج کارت یا تعداد بیشتر از یک خال، در ردیف افقی قرار بگیرد، کارت‌ها برداشته میشوند و دوباره بر زده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید