آموزش بازی روباه و غازها یک بازی شسته و رفته STEAM

آموزش بازی روباه و غازها یک بازی شسته و رفته STEAM

آموزش بازی روباه و غازها

آموزش بازی روباه و غازها یک بازی کودکانه سرگرم کننده و آموزشی اسـت. این بازی از یک بازی تخته اي نورس بـه نام Halatafl گرفته شده بود کـه وایکینگ ها در اوایل ایسلند بازی میکردند. امروزه ؛ این بازی در سراسر اروپا انجام می‌شود ودر قرن نوزدهم محبوبیت خاصی پیدا کرده اسـت.

فاکس و غاز مهارت هاي‌ لازم برای موفقیت در افراد STEAM را ایجاد می‌کند. این یک برد-برد اسـت زیرا اگرچه kiddos فکر می‌کند این فقط یک بازی اسـت ؛ اما ما می‌دانیم کـه آن ها برای موفقیت آینده در دانشگاهیان آماده می‌شوند. این بازی برای التیام قدرت مشاهده کودک شـما طراحی شده اسـت. همچنین بـه انها امکان می‌دهد ضمن التیام حافظه ؛ تمرکز بهتری داشته باشند. این شامل برنامه ریزی علاوه بر مهارت هاي‌ تحلیلی اسـت.

بازی فاکس و غازها

برای انجام این بازی ؛ شـما بـه چند بازیکن مشتاق و همچنین یک صفحه بازی Fox و غازها نیاز دارید. در مرحله بعد ؛ شـما بـه هجده نشانه نیاز خواهید داشت کـه هفده مورد از آن ها یک رنگ و هجدهم باقیمانده نیز بـه رنگ دیگری اسـت.

آموزش بازی روباه و غازها یک بازی شسته و رفته STEAM

نحوه بازی روباه و غازها

هدف بازی روباه و غاز این اسـت کـه روباه حداکثر تعداد غازها را از صفحه خارج کند بدون این کـه اجازه دهد روباه را بـه دام بیندازد. با این حال ؛ درصورتی کـه غازها موفق بـه رسیدن بـه طرف مقابل تخته شوند ؛ در ان صورت غازها برنده می‌شوند. غازها فقط درصورت پیروزی برنده می‌شوند کـه موفق شوند روباه را بـه دام بیندازند و حرکت روباه را غیرممکن سازند.

صفحه بازی فاکس و غازها را تنظیم کنید.یک شکل ضربدری متشکل از یک مربع 3 × 3 نقطه اي در وسط با 4 مثلث 2 × 3 نقطه اي مجاور هر یک از مربع هاي‌ مرکزی برای مجموع 33 نقطه تنظیم کنید.نشانه ها مجاز بـه حرکت از نقطه اي بـه نقطه دیگر در امتداد خطوطی هستند کـه بـه انها می پیوندند.

18 علامت فاکس و غاز را تنظیم کنید «17 رنگ از یک رنگ ؛ 1 رنگ دیگر».شـما باید نشانه هاي‌ خودرا در موقعیت هاي‌ صحیح شروع قرار دهید.روباه از وسط صفحه بازی شروع می‌شود.غازها را در هر 6 مربع یک بازوی صلیب و کل ردیف اول مجاور و دو نقطه انتهایی ردیف مرکزی قرار دهید.

آموزش بازی روباه و غازها یک بازی شسته و رفته STEAM

آموزش بازی روباه و غازها

روباه نخستین حرکت را انجام میدهد. او قادر اسـت در امتداد خطوط بـه هر جهتی حرکت کند.اگر روباه در امتداد خطی فضای خالی پیدا کند کـه بعد از غاز منفجر میشود ؛ پس اجازه دارد از روی غاز بپرد.ممکن اسـت روباه پرش هاي‌ متوالی انجام دهد.

روباه با پریدن از روی ان ؛ یک غاز را می‌گیرد. غاز دستگیر شده سپس از تخته خارج می‌شود.غاز حرکت خودرا انجام میدهد.غاز مجاز اسـت در جهات مختلف از جمله جلو و پهلو و همچنین مورب حرکت کند.غازها اجازه حرکت بـه عقب را ندارند.

غازها اجازه پرش ندارند.نوبت بگیرید تا کسی برنده شود!غازها با رسیدن بـه طرف مخالف تخته یا بـه دام انداختن روباه ؛ یعنی در آغوش گرفتن روباه ؛ برنده میشوند تا او نتواند حرکت کند.روباه با گرفتن غازها برنده می‌شود تا جایی کـه بـه دام انداختن روباه غیرممکن شود.

تغییرات بازی فاکس و غازها

قوانین بسته بـه شرایط تغییر میکنند. شـما می‌توانید با تقاضای از فرزندتان کـه تغییرات مختلف را دنبال کند ؛ وی را بـه چالش بکشید. انها باید از خود بپرسند کدام قوانین مزیت روباه را فراهم می‌کنند و کدام قوانین باعث برتری غاز میشوند. یک تفاوت ممکن این اسـت کـه بـه جای هجده بازی با سیزده غاز انجام شود. این واریاسیون خاص در واقع نسخه اصلی بود اما غازهای بیشتری بـه ان اضافه شد تا بازی برای همه ی یکنواخت تر شود.

همچنین میتوانید قوانین فاکس و غازها را تغییر دهید تا بـه غازها اجازه دهد فقط در جهت مورب و بـه جلو حرکت کنند اما آن ها نمیتوانند بـه عقب یا پهلو حرکت کنند. تغییر دیگر این اسـت کـه اجازه میدهد تا غاز در هر جهتی حرکت کند. آن ها حتی میتوانند بـه عقب حرکت کنند.

باز هم یکیدیگر از این موارد ؛ اجباری شدن پرش غاز برای روباه اسـت. دراین صورت ؛ روباه از غاز نمی پرد و سپس یک غاز اسیر شده دوباره بـه بازی بازمی گردد. بعضی از افراد همچنین دوست دارند قانون را تغییر دهند تا غازها اول حرکت کنند و نه روباه.

آموزش بازی روباه و غازها یک بازی شسته و رفته STEAM

دیدگاهتان را بنویسید